Chính sách hỗ trợ của các nước và kiến nghị mới đối với Việt Nam

TS. Cấn Văn Lực và Nhóm tác giả Viện Đào tạo & Nghiên cứu BIDV cho rằng Chính phủ cần sớm xây dựng một số chính sách, gói hỗ trợ bổ sung với qui mô đủ lớn và thời gian phù hợp (có thể từ quý 4/2020 đến hết năm 2021) mới có thể giúp người dân, doanh nghiệp vượt khó.