qc

Doanh thu Novaland giảm 50% năm 2020, vẫn lãi lớn nhờ bán vốn công ty con

Tài sản Novaland tăng mạnh trong năm 2020, trong đó hàng tồn kho tăng gần 30.000 tỷ đồng. Bên phía nguồn vốn, vay nợ của công ty tăng hơn 14.000 tỷ đồng và các khoản phải trả dài hạn khác tăng 24.000 tỷ đồng.