Đẩy mạnh chuyển đổi số để đạt mục tiêu 35 tỷ USD doanh số mua bán trực tuyến

Mục tiêu đặt ra đến năm 2025 có 55% dân số tham gia mua sắm trực tuyến, giá trị mua hàng hóa và dịch vụ trực tuyến đạt trung bình 600USD/người/năm.