qc

Người dùng Việt ngày càng "thờ ơ" với tiền mặt

Tổng giá trị giao dịch chuyển mạch ATM (rút tiền mặt) chỉ chiếm 5,4% tổng giá trị giao dịch thực hiện qua hệ thống NAPAS.