qc

“Vất vả” như cổ phiếu SHB

Cũng tại thời điểm này năm ngoái, cổ phiếu SHB khởi đầu một con sóng tăng giá đột biến.