qc

Doanh thu MWG tháng 4 đạt 11.400 tỷ đồng, tăng 19%

Doanh thu tháng 4 chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh tăng 22% và BHX tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp tăng cường mở mới chuỗi Điện Máy Xanh Supermini, Topzone trong quý I.