Sớm điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM

Tính dự báo còn hạn chế, công tác quản lý chưa theo kịp sự phát triển, nguồn lực chưa được phân bổ phù hợp..., nên điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM là việc cần làm ngay.