Sửa đổi Luật Đất đai cần đảm bảo đồng bộ, toàn diện

Nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi toàn diện, đồng bộ Luật Đất đai là yêu cầu cấp bách và bức thiết đặt ra đối với các nhà làm luật.