Ra mắt diễn đàn kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chính thức cho ra mắt diễn đàn Kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản, hướng tới khơi thông tiêu thụ nông sản, đồng thời hỗ trợ ngành nông nghiệp chuyển đổi số, nâng cao giá trị.