Người vay tiền ngân hàng thế chấp bằng nhà, đất năm 2022 lưu ý: Bổ sung thêm cơ sở thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm

Một trong những thủ tục bắt buộc khi người dân dùng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay tại ngân hàng là đăng ký biện pháp bảo đảm (hoặc đăng ký giao dịch bảo đảm) tại Văn phòng/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Người dân phải nộp một khoản phí cho thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm.