qc

Chính phủ yêu cầu NHNN nghiên cứu, đề xuất chính sách, giải pháp tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

Chính phủ cũng yêu cầu NHNN khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để tiếp tục giảm lãi suất cho vay hỗ trợ sản xuất kinh doanh.