Diện tích tách thửa đối với đất ở của 63 tỉnh/thành phố trên cả nước

Sau đây là quy định về diện tích tách thửa tối thiểu đối với đất ở của 63 tỉnh/thành phố trên cả nước ở thời điểm hiện tại: