Sau 2 lần đại hội cổ đông bất thành, Eximbank quyết định triệu tập họp lần 3 ở Hà Nội

Eximbank sẽ chuyển địa điểm tổ chức đại hội cổ đông quen thuộc là ở Tp.Hồ Chí Minh - nơi ngân hàng đóng trụ sở chính - ra Hà Nội vào ngày 17/8 tới.